THẰNG NỊNH

Ảnh: Sưu tầm


Con người nịnh bợ chẳng ai khen
Lối sống luôn luôn mức thấp hèn
Phú quý quan quyền theo nịnh bợ
Nghèo nàn yếu thế đố làm quen
Khom lưng khúm núm mưu cầu lợi
Luồn cúi bưng bô xứng phận quèn
Thói nịnh không bao giờ bỏ được
Con người nịnh bợ chẳng ai khen
30/8/2020
Tú Sụn