HƯƠNG DỊU ÊM


Thấm mãi trong lòng hương dịu êm
Ngọt ngào dào dạt muốn được thêm
Quấn quýt chưa nguôi còn ưng nữa
Xì xụp tưa môi vẫn khát thèm
Tóc mượt thơm lừng riêng em có
Da mềm ngòn ngọt cũng mình em
Thế gian chỉ một mình anh được
Vấn vít lâu rồi vẫn muốn thêm
28/7/2017
Tú Sụn