CHẠY ÁN

Ảnh: Sưu tầm


CHẠY ÁN
Tham thì nhận lãnh cảnh chơi vơi
Chạy chức chạy quyền dễ quá! Ôi!
Chạy tội chạy đâu xong được hỡi
Chạy tù khó chạy lắm ai ơi
Chạy cho giảm án chi ngân tới
Chạy để giảm hành dốc túi thôi
Chạy cửa quan gian thì dễ chạy
Chạy đôn chạy đáo khỏi đen đời
29/6/2022
Tú Sụn