BẢO KÊ PHÁ RỪNG

Ảnh: Sưu tầm


Chủ tịch huyện Đạ Tẻh
Nói, mà nghe bất bình
Công an huyện Đạ Tẻh
Nói, mới thấy mà khinh

Đứng đầu huyện không biết
Họ phá rừng là sao
Công an gì quắc mắt
Phóng viên không cho vào

Không nghi ngờ gì nữa
Chúng cấu kết với nhau
Phá tan rừng phòng hộ
Ông chủ tịch cầm đầu

Không cầm đầu sao được
Vì đang là cấp trên
Nếu ông ta ngoại phạm
Ai lệnh công an lên

Đề nghị các nhà báo
Phải làm cho đến nơi
Đưa chúng ra ánh sáng
Quyết đánh cho tả tơi

Bọn hại dân hại nước
Cần đưa chúng vào tù
Quan này không xứng đáng
Bởi vừa tham vừa ngu
19/9/2018
Tú Sụn