ĐỢI THU

Ảnh: Sưu tầm


ĐỢI THU
Tại sao nắng Hạ vẫn dùng dằng
Chịu nóng như thiêu quá khó khăn
Sương khói bặt tăm hồn lẩn thẩn
Heo may mất tích dạ băn khoăn
Đường thôn cỏ úa vì bùn ngót
Lối xóm rêu khô bởi đất cằn
Đợi mãi Thu về sao chẳng thấy
Trên trời cứ rõ ánh sao băng
29/8/2023
Tú Sụn