ÔNG QUAN KHÔNG CHÍNH TRỰC**

Ảnh: Sưu tầm


Ông “vua” to nhất tỉnh Ninh Bình
Trí kém nên làm chuyện bất minh
Sử dụng xe công hai biển số
Lọt qua đăng kiểm tứ thuận tình
Người dân nếu vậy thu phương tiện
Lãnh đạo nên là để nhất sinh
Thiết nghĩ là quan cần chính trực
Lèm nhèm thế đó họ coi khinh
4/4/2019
Tú Sụn
** Ông chủ tịch tỉnh Ninh Bình dùng một xe có 2 biển số xanh trong đó có biển số 80B… gây xôn xao dư luận.