NHỠN TIỀN

Ảnh: Sưu tầm


NHỠN TIỀN
Hậu quả nhỡn tiền bất quá tam
Hằng hà sa số những quan tham
Đầu tiên đóng thuế không cần tính
Tiếp đến đi vay khỏi phải làm
Ngân khố cạn dần vì đục khoét
Túi dân khô đét bởi vây chàm
Cuối cùng sẽ đến in tiền vậy
Rốt cuộc tiêu tùng ắt phải cam
21/2/2022
Tú Sụn