THÂN PHẬN CÔNG NHÂN

Ảnh: Sưu tầm

THÂN PHẬN CÔNG NHÂN
Nhân dân lao động mãi bời bời
Ba cộc một đồng lội khắp nơi
Ghép kíp giảm lương nên chịu đói
Tăng ca đuối sức chẳng cho ngơi
Công đoàn tổ chức ra làm vị
Giới chủ đè đầu đến đứt hơi
Bỏ sức kiếm ăn, ăn chả đủ
Miệt mài vẫn thiếu huống chi chơi
29/6/2022
Tú Sụn