LÝ SỰ CÙN

Ảnh: Sưu tầm


Tỉnh Trà Vinh đang khuyết
Giám đốc sở công thương
Đưa người bị kỷ luật
Vào bổ nhiệm bình thường

Việc bổ nhiệm ông Tám
Xuất phát từ nhu cầu
Giám đốc cũ luân chuyển
Tìm người thay quá lâu

Ông trưởng ban tổ chức
Còn nói lý sự cùn
Cảnh cáo về mặt đảng
Nhưng còn tỉnh uỷ viên

Về lịch sử ông Tám
Đã lương lẹo lòng vòng
Làm thất thoát ngân sách
Đến hàng chục tỷ đồng

Một cán bộ như thế
Mà kiểm tra Trung ương
Chỉ quyết định cảnh cáo
Đúng là không bình thường

Họ giơ cao đánh khẽ
Ắt cũng có nguyên nhân
Tiền ông Tám kiếm được
Sẽ chia ra nhiều phần

Đã có phần có lộc
Lý sự cùn tất nhiên
Bắt buộc phải bổ nhiệm
Nếu không sẽ không yên

Đất nước này còn mạt
Dân mình còn mãi nghèo
Chống tham nhũng như thế
Chẳng khác nào trò mèo

Tham nhũng chống tham nhũng
Thì kết quả bằng không
Tròn méo gì cũng đẹp
Tội nặng mấy cũng xong

Một guồng máy nát bét
Quan tham mặc hoành hành
Dân ngày càng đói khổ
Nước ngày càng tanh bành
20/10/2018
Tú Sụn