DỰ ÁN BT BÉO BỞ CHO QUAN THAM*

Ảnh: Sưu tầm


BT luôn méo mó
Xảy ra trăm phần trăm
Trên phạm vi cả nước
Đã có mười bảy năm

Công trình đổi lấy đất
Dễ gian lận vô cùng
Nên quan tham lợi dụng
Nhận lại quả ung dung

Giá công trình chỉ một
Giá trị đất bốn…mười
Thế nhưng đều hợp pháp
Kiểm toán chỉ ngậm cười

Bởi số tiền chênh lệch
Chủ dự án công bằng
Quan chức chịu trách nhiệm
Tất cả đều có ăn

BT gây thất thoát
Tài sản của Quốc gia
Với con số khủng khiếp
Nhưng vẫn được thông qua

Ai để ý theo dõi
Đều đau đớn trong lòng
Và cũng chỉ biết thế
Có nói cũng như không

Xin đề nghị Nhà nước
Đình chỉ BT ngay
Quan chức ta bất trị
Nhờ BT cướp ngày!
26/5/2020
Tú Sụn
* Hơn 17 năm thực hiện kiểu dự án BT, trăm phần trăm bị bọn quan tham lợi dụng để tham nhũng, định giá công trình chỉ một, nhưng trả giá trị đất gấp bốn lần có dự án gấp mười lần, gây thất thoát lớn tài sản Quốc gia!