MẶN…

Ảnh: Sưu tầm


Con trai nấu bữa ngon
Chưa ăn mà mằn mặn
Món ngon mà đăng đắng
Bởi chỉ hai cha con…
27/3/2020
Tú Sụn

Posted in: Chưa được phân loại