CHẠY……(thơ vui)

Ảnh: Sưu tầm

Từ nhỏ cũng phải chạy trường
Vào trường chạy điểm chuyện thường lâu nay
Các cấp học phải luôn xoay
Sao cho cô thầy chấm được điểm tăng
Khi ra trường phải chạy bằng
Có bằng chạy việc còn căng hơn nhiều
Muốn cho thu nhập đủ tiêu
Thì lo chạy chức vốn nhiều bỏ ra
Có chức chỉ mới gọi là
Phải tìm chạy mánh xây nhà mua xe
Nếu mà không có ai che
Bể mánh, chạy tội, màu mè khủng hơn
Có khi chưa đủ bôi trơn
Dính tội chạy án, tủi hờn cũng lo
Chạy sao cho khỏi án to
Bằng không chạy trốn, vào lò chẳng cam
Đời nay nếu chổng khu làm
Trăm năm chỉ đủ sống tàm tạm thôi
Chạy mà kiếm sống ai ơi
Chạy sao cho chắc suốt đời làm quan
19/7/2021
Tú Sụn