GỞI ANH HẢI*

Ảnh: Sưu tầm


Anh leo đến tột đỉnh vinh quang
Sự nhiệp công danh đã thếp vàng
Việc nước chưa lo cho trọn vẹn
Của dân đã vét lấy hiên ngang
Lên quan kiếm chác về tư túi
Rớt chức lui cui với việc nhàn
Số sướng ngồi đâu thì cũng sướng
Nhưng còn có xứng để làm quan
8/8/2020
Tú Sụn
* Uỷ viên BCT, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội.