VĂN HOÁ TỪ CHỨC XỨ NGƯỜI

Ảnh: Sưu tầm


Mở mắt mà nhìn xứ Hàn
Ông Cho từ chức đàng hoàng nhẹ tênh*
Cũng từ liên sỉ mà nên
Đã vì tự trọng không quên xét mình
Xứ ta dày mặt mà kinh
Gian lận, tham nhũng lặng thinh ỡm ờ
Tội to, tội nhỏ sờ sờ
Một ai từ chức bao giờ có đâu
Như là mặt ngựa đầu trâu
Tìm cách chạy chọt ngõ hầu an thân
Tự trọng, liêm sỉ cóc cần
Danh dự, nhân phẩm muôn phần xấu xa
Nhìn xứ người so xứ ta
Nhục ơi là nhục thể là vô luân
Quan chức ta lì quá chừng

24/10/2019
Tú Sụn
* Ông Cho Kuk, bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc từ chức vì vợ con có sai phạm.