THÁO CHẠY

Ảnh: Sưu tầm


Thu mua lẹt xẹt khoai mì
Đã có giấy phép, nỗi gì kiểm tra
Liên ngành xã quyết lập ra
Để gây khó dễ như là buôn gian
Người dân đã lắm gian nan
Chính quyền o ép, hàm oan, hàm hồ
Công chức sao quá côn đồ
Với dân mà đẩy mà xô vỡ đầu
Gây ra cái chết không đâu
Dù có tháo chạy, còn lâu thoát tù
Đã là cán bộ mà ngu

18/8/2018
Tú Sụn