SĨ TỬ NGÀY NAY

Ảnh: Sưu tầm


ĐI THI
Tác giả: Tú Xương
Tấp tểnh người đi tớ cũng đi
Cũng lều cũng chõng cũng đi thi
Tiễn chân, cô mất hai đồng chẵn
Sờ bụng, thầy không một chữ gì!
Lộc nước còn mong thêm giải ngạch
Phúc nhà nay được sạch trường quy
Ba kỳ trọn vẹn, thêm kỳ nữa
Ú ớ u ơ ngọn bút chì!

(Hoạ bài ĐI THI của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
SĨ TỬ THỜI NAY
Rần rần sĩ tử rủ nhau đi
Hồ hởi cùng len đến điểm thi
Nghỉ bụng học hành cho có biết
Hỏi rằng thi cử để làm gì
Thí sinh chẳng thể tin trình độ
Giám khảo đa phần chắc phạm quy
Gian lận thời này luôn phổ biến
Buồn cho thân phận kiếp hòn chì
7/7/2021
Tú Sụn