HỎI SÓNG

Ảnh: Sưu tầm

Ngạo nghễ ngàn năm sóng biển Đông
Chưa hề một phút luỵ sờn lòng
Tiền nhân yêu nước không chùn bước
Hậu thế thương dân đã vướng tròng
Máu uất thâm bầm treo ngọn sóng
Hồn oan xám ngắt dạt bên dòng
Màu cờ Tổ quốc thiêng liêng vậy
Sóng biển mai này ngạo nghễ không
6/6/2021
Tú Sụn