NGÓNG TRÔNG-MÒN MỎI TRÔNG (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


* Đường luật – biến thể thuận nghịch độc.

ĐỢI TRÔNG
(Đọc xuôi)
Tác giả: Kim Nguyen Van
Hờ hững mây giăng, nắng trải đồng
Nhớ thương tràn ngập nhói đau lòng
Bờ xô sóng giận thuyền xa bến
Bãi thấm mưa hờn gió gợn sông
Ngơ ngẩn lá sầu tim thót lạnh
Hắt hiu chiều khóc mắt cay nồng
Tơ hồng một mối còn se dở
Mơ mộng tắt rồi lắm đợi trông

Mây giăng, nắng trải đồng
Tràn ngập nhói đau lòng
Sóng giận thuyền xa bến
Mưa hờn gió gợn sông
Lá sầu tim thót lạnh
Chiều khóc lệ cay nồng
Một mối còn se dở
Tắt rồi lắm đợi trông

TRÔNG ĐỢI
(Đọc ngược bài đọc xuôi từ phải qua trái, từ dưới lên trên)

Trông đợi lắm rồi tất mộng mơ
Dở se còn một mối hồng tơ
Nồng cay lệ khóc chiều hiu hắt
Lạnh thót tim sầu lá ngẩn ngơ
Sông gợn gió hờn mưa thấm bãi
Bến xa thuyền giận sóng xô bờ
Lòng đau nhói ngập tràn thương nhớ
Đồng trải nắng giăng mây hững hờ

Lắm rồi tắt mộng mơ
Còn một mối hồng tơ
Lệ khóc chiều hiu hắt
Tim sầu lá ngẩn ngơ
Gió hờn mưa thấm bãi
Thuyền giận sóng xô bờ
Nhói ngập tràn thương nhớ
Nắng giăng mây hững hờ

+ Ngoài 4 bài Đường luật trên, các bạn có thể đọc thêm 8 bài các thể loại khác, bằng cách:
– Chỉ lấy 3 từ sau cùng của mỗi câu trong mỗi bài.
– Chỉ lấy 4 từ đầu mỗi câu của mỗi bài thất ngôn bát cú.
– Chỉ lấy 4 từ sau cùng của mỗi câu trong mỗi bài thất ngôn bát cú.
– Lấy 2 từ đầu mỗi câu đọc ghép với 3 từ sau cùng của mỗi câu trong mỗi bài thất ngôn bát cú.
(Nguyên Bích – Kim Nguyen Van)

Hoạ bài ĐỢI TRÔNG của Kim Nguyen Văn
(Luật trắc vần bằng-đọc xuôi)
NGÓNG TRÔNG
Hờ đoán mỏi mong lúa ngập đồng
Lệ rưng sầu muộn tái tê lòng
Bờ xanh phủ cỏ trời lưng gió
Bến mốc phong rêu bóng vắng sông
Ngơ ngó dáng đây luôn ái gợi
Kiếm tìm người ấy lúc say nồng
Tơ vương thuở trọn cùng chung thuỷ
Mơ tưởng lắm rồi mãi ngóng trông
28/8/2021
Tú Sụn
(Luật trắc vần bằng-đọc ngược từ dưới lên)
TRÔNG NGÓNG
Trông ngóng mãi rồi lắm tưởng mơ
Thuỷ chung cùng trọn thuở vương tơ
Nồng say lúc ấy người tìm kiếm
Gợi ái luôn đây dáng ngó ngơ
Sông vắng bóng rêu phong mốc bến
Gió lưng trời cỏ phủ xanh bờ
Lòng tê tái muộn sầu rưng lệ
Đồng ngập lúa mong mỏi đoán hờ
28/8/2021
Tú Sụn

Hoạ bài ĐỢI TRÔNG của Kim Nguyen Van
MỎI MÒN TRÔNG
(Hồi văn)
Hờ nhìn nõn lúa trải quanh đồng
Bờ khuất cỏ lan thấy chạnh lòng
Ngắm tận cùng trăng treo ngát núi
Ngơ hoài mặc gió cuộn duềnh sông
Mộng gieo là thật chưa se sắt
Tơ vướng thể như đã ấm nồng
Nhớ mãi thời còn đang tuyệt đẹp
Mơ từng lệ cạn mỏi mòn trông
28/8/2021
Tú Sụn
(Đọc từ phải sang trái, từ trên xuống)
TRÔNG MÒN MỎI
Đồng quanh trải lúa nõn nhìn hờ
Lòng chạnh thấy lan cỏ khuất bờ
Núi ngát treo trăng cùng tận ngắm
Sông duềnh cuộn gió mặc hoài ngơ
Sắt se chưa thật là gieo mộng
Nồng ấm đã như thể vướng tơ
Đẹp tuyệt đang còn thời mãi nhớ
Trông mòn mỏi cạn lệ từng mơ
28/8/2021
Tú Sụn