ĐẦU TO ÓC RỖNG

Ảnh: Sưu tầm

ĐẦU TO ÓC RỖNG
Diễn viên gạo cội mới đa tài
Võ sĩ tầm thường thắng được ai
Chức tậu đầu to thành máu mặt
Bằng mua óc rỗng cũng ta đây
Ngu ngơ cầm trịch như hò nhạt
Ngớ ngẩn hô hào giống hát hay
Áo mão cân đai ngồi chễm chệ
Thằng bưng kẻ nịnh thật là oai
19/7/2022
Tú Sụn