TÀI SẢN THAM NHŨNG CŨNG TỐI MẬT*

Ảnh: Sưu tầm


Của gian cũng tối mật
Bảo mật hết chỗ chê
Hoan nghênh Bộ Tư pháp
Diễn xuất sắc vai hề
12/6/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo dantri.com.vn: Số liệu thu hồi tài sản tham nhũng có thể thuộc danh mục “Tối mật”