GÂY KHÓ CHO DÂN*

Ảnh: Sưu tầm


Đang cố gồng mình kiếm miếng ăn
Đơn thương độc mã gánh khó khăn
Phải nuôi con giống “lò tiến sỹ”
Ấp ra hàng vạn, chắc nhăn răng
15/3/2020
Tú Sụn
* Trung bình hơn một ngày cho ra lò 1 tiến sỹ, không có kiến thức, không có năng lực, không giúp ích gì cho nền kinh tế nước nhà, người dân phải gồng mình làm để đóng thuế nuôi đội ngũ tiến sỹ này hết sức khó khăn!