QUẢNG NGÃI SẼ CÒN NHIÊU KHÊ

Ảnh: Sưu tầm


Ông Căng, ông Chữ về vườn
Vẫn còn một lũ, một phường gian manh
Còn cầm đầu các ban ngành
Lãnh đạo huyện, xã là cành lâu nay
Cội có tróc, cành lại thay
Bọn vô liêm sỉ có ngày phục hưng
Cho nên chớ vội mà mừng
Nếu không tiêu diệt đến từng thằng gian
Nếu chúng còn ngồi ghế quan
Lập nhóm lợi ích lại càng thâm hơn
Phê bình, cảnh cáo đã lờn
Thế nên thù ghét căm hờn cũng thua
Tình hình như thế còn chua
Bởi các bản mặt khó ưa còn nhiều
Quảng Ngãi ơi nhớ một điều
Còn quan tham nhũng còn nhiều thảm thê
Quảng Ngãi sẽ mãi nhiêu khê
Người dân tan tác trăm bề do quan
22/8/2020
Tú Sụn