HOAN HÔ ANH BIÊN

Ảnh: Sưu tầm


Hoan hô anh Nguyễn Đắc Biên
Anh là một bậc Thánh hiền của dân
Một nhà làm luật ân cần
Chữ nghĩa thông thái muôn phần cao siêu
Với anh nói ít hiểu nhiều
Phí cũng là giá có điều gì sai
Người anh đủ mắt, đủ tai
Mà không nghe, thấy ai ai bực mình
Thế nên họ ghét họ khinh
Oan cho anh quá, bất bình thay anh
Thương anh bị bênh thong manh
Thương anh trăm việc nên thành hay quên
Anh nói luật anh làm nên
Trong đó “thu giá” có tên rõ ràng
Bao người bán tín hoang mang
Sau khi tìm hiểu đầu hàng anh luôn
Vì đâu anh cố nói cuồng
Hay là bọn BOT nó tuồn cửa sau
Nhỡ rồi nên bảo vệ nhau
Khuyên anh nên nhả ra mau cho lành
Cũng vì thông cảm với anh
Có lời góp ý chân thành mà thôi
25/5/2018
Tú sụn