TỊCH THU TANG VẬT MUA-BÁN DÂM*

Ảnh: Sưu tầm

TỊCH THU TANG VẬT MUA-BÁN DÂM*
Sao mà nghe quá nực cười
Ra chi Nghị định hổ ngươi vậy trời
Đúng là đầu óc dỡ hơi
Tịch thu tang vật vậy rồi để đâu
Bán dâm cái nớ hàng đầu
Mua dâm cái nớ như nhau cũng là
Ô kê (ok) đã sử dụng qua
Chính danh công cụ thành ba thứ liền
Khó thay cán bộ kê biên
Danh mục Việt, Hán đều phiền lắm cơ
Ra chi văn bản bá vơ
Làm sao thu được cờ lờ mà thu
19/1/2022
Tú Sụn
* Nghị định 144/2021/NĐ-CP