BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


BUỒN
Công bằng xã hội cố không ngơi
Lực bất tòng tâm đã mấy thời
Tiếng nhạc ngàn xưa còn thấy tức
Bài ca muôn thuở chỉ nghe chơi
Miệng mình chống chống mà không chống
Họng nó xơi xơi vẫn cứ xơi
Sâu mọt giàu lên nhờ đục khoét
Buồn này vạn kiếp vẫn không vơi
19/6/2022
Tú Sụn