BÁC HỒ

Ảnh: Sưu tầm


Bốn bể năm châu kính phục Người
Non sông đất nước nhớ ơn Người
Công lao vĩ đại Người dâng hiến
Đức độ bao la học tập Người
Thống nhất, cơm no, Người thoả nguyện
Hoà bình, áo ấm, khắc ghi Người
Tôn thờ mãi mãi Người là Thánh
Đức thánh thiêng liêng chỉ có Người
29/7/2020
Tú Sụn