LẦU HOÀNG HẠC

Ảnh: Sưu tầm


LẦU HOÀNG HẠC
(Phỏng theo bài thơ HOÀNG HẠC LÂU của Thôi Hiệu)

Người cưỡi Hạc vàng vút cánh bay
Nay lầu Hoàng Hạc vẫn còn đây
Hạc vàng cách biệt không quay lại
Mây trắng nghìn năm cứ quần xoay
Anh Vũ cỏ thơm vươn trải phủ
Hán Dương cây rậm chiếu phô bày
Về chiều tự hỏi quê đâu nhỉ
Khói toả sóng trào dạ não thay
30/11/2022
Tú Sụn