CẦM HƠI

Ảnh: Sưu tầm

CẦM HƠI
Dân mình xót ruột lệ tuôn rơi
Bởi lẽ đấu tranh khổ cả đời
Nước mắt không ngưng từng phải trải
Máu xương chẳng tiếc đã qua rồi
Giờ đây đang mãi đành kham khổ
Sắp đến có còn được thảnh thơi
Nhan nhản quan tham lòng quặn thắt
Hoà bình thống nhất vẫn cầm hơi
29/6/2022
Tú Sụn