NGANG NHIÊN

  • Ảnh: Sưu tầm


NGANG NHIÊN
Bởi chưng đạo đức quá suy đồi
Kiếm chác làm tiền diễn khắp nơi
Bán chức ngang nhiên thường có thật
Mua quan trắng trợn dễ như chơi
Tham ô bất chấp thu hồi vốn
Hối lộ ăn gian tận dụng lời
Hại nước hành dân nhiều thủ đoạn
Chức quyền phương tiện thực mê tơi
14/6/2022
Tú Sụn