HÃY THIỆN TÂM

Ảnh: Sưu tầm


HÃY THIỆN TÂM
Đừng đợi tu hành hãy thiện tâm
Đời người phải tránh những sai lầm
Gieo ân tế độ điều lành khởi
Chuốc oán luân hồi chuyện dữ lâm
Đức độ bao dung nên hỉ xả
Lương tâm rộng mở chớ giam cầm
Trần gian cõi tạm vô vàn khổ
Nhân quả rành rành hãy thiện tâm*
30/12/2022
Tú Sụn
* Vĩ thủ vĩ ngâm