HAY NHƯNG MÀ DỞ HƠI

Ảnh: Sưu tầm


Rèn luyện sức khoẻ rất cần
Nhưng ba phút ấy chẳng mần nên chi
Thời gian ngắn, tập được gì
Mà uốn mà éo ngó kì lắm thay
Giữa cuộc họp múa chân tay
Thế giới sẽ nói kiểu này giống hâm
Nếu mà cả nước đồng tâm
Họp nào cũng thế thì đâm ra hề
Tập thể dục chẳng ai chê
Nhưng tập kiểu ấy không mê được rồi
Cho xin góp ý vài lời:
Rèn luyện sức khoẻ chọn thời gian riêng
Giờ hành chính hãy để yên
Chú tâm làm việc khỏi phiền đến ai
Hai bốn tiếng là rất dài
Thiếu gì thời điểm tập bài chuẩn hơn
Chớ đừng như nghiện lên cơn
Mà nhảy mà múa lơn tơn giữa giờ
Dị kỳ hợm hĩnh lắm cơ
Khuyên chị Kim Tuyến hạ cờ mau cho*
24/2/2019
Tú Sụn
* Bộ trưởng bộ Y tế phát động phong trào tập thể dục 3 phút giữa giờ làm việc của nhân viên y tế, kể cả trong các cuộc họp.