CHỈ CẦN HAI TỘI NÀY LÀ KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐẢNG VIÊN

Ảnh: Sưu tầm


Không lập trường, quan điểm
Không hề dám đấu tranh
Có bản chất lưu manh
Có tiền sử tham nhũng
Luôn làm việc không đúng
Luôn nịnh bợ lấy lòng
Thường chạy chọt lòng vòng
Thường nói xuôi làm ngược
Hay ngông nghênh xấc xược
Hay dối trá gian tham
Việc công ít lo làm
Việc cá nhân vun vén
Thích tụ tập chè chén
Thích khoe mẽ khoa trương
Thờ ơ với nhiễu nhương
Thờ ơ với cái xấu
Mất hết sức chiến đấu
Mất tư cách đảng viên
Mãi chạy theo đồng tiền
Mãi bon chen tư lợi
Cố phân bua chối tội
Cố hằn học tranh công
Với dân không thật lòng
Với Đảng luôn lừa dối

Xứng đáng phải trị tội
Xứng đáng bị khai trừ
Để chí công vô tư
Để Đảng ta trong sạch
20/8/2020
Tú Sụn