TIÊU CHUẨN VÀNG BỔ NHIỆM CỦA QUAN THAM

Ảnh: Sưu tầm


Quy định của Chính phủ
Bổ nhiệm đúng quy trình
Các quan thời tham nhũng
Đều áp dụng linh tinh

Bóp quy trình méo mó
Để chọn mặt gởi vàng
Toàn những thằng gian giảo
Được bổ nhiệm làm quan

Người trung thực thẳng thắn
Chúng loại bỏ ra nhanh
Vì họ luôn cản trở
Luôn kiên quyết đấu tranh

Tiêu chuẩn vàng là thế
Giỏi cắp, khéo chia tiền
Quan trên luôn có lộc
Nếu bị lộ cũng yên

Đó là lợi ích nhóm
Giờ tồn tại khắp nơi
Quan to lộc càng lớn
Rủng rỉnh yên vị xơi

Tiêu chuẩn vàng bổ nhiệm
Đâu cần giỏi cần tài
Cũng không cần đạo đức
Ôi sao quá mỉa mai

Muốn chế độ tồn tại
Bộ máy phải thanh liêm
Bổ nhiệm người tài đức
Yêu nước bằng trái tim

Muốn đất nước phát triển
Cần loại bỏ quan gian
Phải quyết tâm thực hiện
Cho dù có gian nan
28/12/2018
Tú Sụn