SỰ NGHIỆP TIÊU TAN*

Ảnh: Sưu tầm


Thứ trưởng Quốc phòng, tướng cũng gian
Ba sao Đô đốc tột vinh quang
Tiêu tan sự nghiệp vì tham nhũng
Mất hết thanh danh bởi dối gian
Khởi tố điều tra từng bán đất
Thi hành kỷ luật đã không oan
Công lao cống hiến tan thành khói
Nhục nhã đời đời kiếp kiếp quan
23/10/2019
Tú Sụn
* Khởi tố Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng.