CHÙM THƠ BI HÀI

Ảnh: Sưu tầm


CHÙM THƠ BI HÀI
(Quanh co ngũ bộ)

NHẦM GHẾ
Ca sỹ nhà nòi hát ắt hay
Diễn viên gạo cội mới đa tài
Bắt mèo thay chó sao quen vị
Lấy ớt thế gừng phải nếm cay
Nghiệp vụ không rành nên chỉ bỡn
Chuyên môn chả có sẽ như hài
Chuyển xoay thời thế nên nhầm ghế
Tiệt nọc nô tài biết bấu ai
19/7/2022
Tú Sụn
*************
ĐẦU TO ÓC RỖNG
Diễn viên gạo cội mới đa tài
Võ sĩ tầm thường thắng được ai
Chức tậu đầu to thành máu mặt
Bằng mua óc rỗng cũng ta đây
Ngu ngơ cầm trịch như hò nhạt
Ngớ ngẩn hô hào giống hát hay
Áo mão cân đai ngồi chễm chệ
Thằng bưng kẻ nịnh thật là oai
19/7/2022
Tú Sụn
*************
BÊ BỐI
Lấy ớt thế gừng phải nếm cay
Quy trình nhộn nhạo sắn thành khoai
Thanh liêm loại bỏ không biên chế
Gian giảo thâu vào có chức ngay
Đổi trắng vì tiền nên phủ nhận
Thay đen bởi thế rõ phơi bày
Ngày càng bộ máy càng bê bối
Phát triển thụt lùi tệ lắm thay
19/7/2022
Tú Sụn
***************
BẤT TÀI
Chuyên môn chả có sẽ như hài
Tếu táo dông dài chẳng giống ai
Nhắm mắt kí bừa không cần đúng
Dang tay thâu tóm biết là sai
Của công thất thoát vì gian dối
Tiền túi tăng thu dẫu bất tài
Việc nước buông lơi lo kiếm chác
Quan mà như thế vẫn công khai
19/7/2022
Tú Sụn
**************
LÃNG NHÁCH
Tiệc nọc nô tài biết bấu ai
Quân sư gian giảo xúi làm sai
Tay ngang thành thử luôn ăn gạt
Mắt lé cho nên mãi bị gài
Bổ nhiệm tào lao gây tứ hoạ
Phân công vô lý ắt tam tai
Quy trình sử dụng chi mà tệ
Lãng nhách lâu rồi cứ nói dai
19/7/2022
Tú Sụn