THU SẦU


Mờ sương thấp thoáng bóng non xa
Đàn chim phiêu bạt, cuối chiều tà
Não lòng cành guộc rưng giọt nhớ
U hoài bướm rũ lẫn sương pha
Bên hồ liễu thảm buông sầu lệ
Đầu xóm trúc buồn ngóng người xa
Thu về ảm đạm lây trời đất
Người ở nơi nào có nhớ ta
11/8/2017

Tú Sụn