THU SẦU


Mờ sương thấp thoáng bóng non xa
Phiêu bạt đàn chim rải bóng tà
Cành guộc phiền lòng rưng giọt nhớ
Cội già ủ rũ lẫn sương pha
Bên hồ liễu thảm buông sầu lệ
Đầu xóm trúc buồn ngóng bóng xa
Ảm đạm thu về sầu não ruột
Nơi nào người ấy có mong ta
11/8/2017
Tú Sụn