SỰ ĐỐN MẠT ĐẾN TỘT CÙNG*

Ảnh: Sưu tầm


Cả một bầy lãnh đạo
Cùng rắp tâm làm càn
Cả một Sở Giáo dục
Cũng hoà theo ăn gian

Chúng vô cùng đốn mạt
Với con cháu nhà quan
Cả gan nâng điểm khống
Gây rúng động Hà Giang

Làm điều ngoài tưởng tượng
Một điểm thành thủ khoa
Thô bỉ và trắng trợn
Trong kỳ thi Quốc gia

Lịch sử chưa từng có
Kiểu gian khủng thế này
Ngành giáo dục nục nát
Nên nhục nhã đắng cay

Cần truy tố tất cả
Còn gì mà nhân văn
Lãnh đạo thế không xứng
Luật pháp phải công bằng

Nếu cơ quan tố tụng
Không truy tố phụ huynh
Có con được nâng điểm
Nhân dân sẽ coi khinh

Đảng lãnh đạo sao thế
Lập vùng cấm cho quan
Lần này còn lần khác
Quan lại cứ ăn gian

Quan mà đã đốn mạt
Cần loại bỏ ra ngay
Để lòng dân tin tưởng
Tốt cho đảng lắm thay
9/4/2019
Tú Sụn
* Con cháu của lãnh đạo Hà Giang thi chưa đủ điểm đậu mà chúng cả gan nâng lên thành thủ khoa! Đốn mạt tột cùng!