VỊNH CHIẾC NHẪN

Ảnh: Sưu tầm


VỊNH CÁI QUẠT
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Một lỗ xâu xâu mới cũng vừa
Duyên em dính dán tự ngàn xưa
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
Mát mặt anh hùng khi tắt gió
Che đầu quân tử lúc sa mưa
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng:
“Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?”

(Hoạ bài VỊNH CÁI QUẠT của Hồ Xuân Hương)

VỊNH CHIẾC NHẪN
Thoạt nhìn be bé tưởng đâu vừa
Tập tục bày ra tận xửa xưa
Chàng ấn không vô vì lỗ nhỏ
Nàng kêu chưa lọt bởi da thừa
Ham nhiều ruột quặn đau như cắt
Gắng lắm lệ tràn đẫm tựa mưa
Lắc lắc ngon rồi nên khoái chí
Hỏi rằng mình đã thích hay chưa?
4/7/2021
Tú Sụnu