TẠI SAO KHÔNG

Ảnh: Sưu tầm


Đất nước ta hàng triệu khách sạn
Đang có dịch hiện tại trống phòng
Giới nhà giàu tràn về ồ ạc
Cách li vào đó, tại sao không?

Họ sẵn sàng chi trả phí tổn
Cũng phù hợp nguyện vọng kẻ giàu
Ngành y tế cử người giám sát
Giảm nguy cơ lây nhiễm như nhau

Khu tập trung sẽ được giảm tải
Đảm bảo chỗ phục vụ người nghèo
Và giảm được chi phí ngân sách
Kẻ thị phi hết cớ eo sèo

Tại sao không đưa vô khách sạn
Để cách li cái giới thượng lưu
Để chúng nói mà nghe phát ghét
Với cộng đồng chúng lại gây cừu
19/3/2020
Tú Sụn