HỘI ĐOÀN NHIỀU QUÁ*

Ảnh: Sưu tầm


Sinh ra chi lắm hội đoàn
Ích gì chả thấy, chỉ toàn tốn cơm
“Bầu sữa ngân sách” quá thơm
Hè nhau rúc rỉa, xỉa, đơm đủ điều
Chính phủ cưng nựng yêu chìu
Nhà, xe, kinh phí tốn nhiều vẫn chi
Sáu tám ngàn tỷ, ít gì
Mỗi năm hoạt động vậy thì quá cao
Đa số là hội tào lao**
Cần dẹp đi bớt hội nào vô công…***
Năm hai ngàn hội, quá đông
Để lại vài hội dân mong, dân chờ
Mặt trận Tổ quốc ngọn cờ
Hội chữ thập đỏ dân nhờ, dân ơn
Còn lại nên dẹp sạch trơn
Tiền làm việc khác có hơn không nào
22/10/2019
Tú Sụn
* VN đang có trên 52.000 hội đoàn, rất nhiều đang sống hoàn toàn bằng xin “bầu sữa ngân sách” hoặc sống một phần bằng tiền ngân sách.
** Trừ Hội chữ thập đỏ.
*** Vô công rồi nghề.