CHỈ LÀ PHẦN NỔI TẢNG BĂNG*

Ảnh: Sưu tầm


Vừa rồi quan rụng như sung
Toàn là thứ thiệt tôn sùng lâu nay
Nhìn bản mặt thấy mà cay
Cấp cao cấp thấp ăn dày của dân
Nước nhà giai đoạn canh tân
Quá nhiều rối rắm khó lần được ra
Cho nên quan bác quan bà
Đua nhau tham nhũng hằng hà của công
Nhìn thực trạng quá đau lòng
Bên trong xám xịt ngoài hồng mà chi
Cân đai mũ mão uy nghi
Phản dân hại nước ích gì nữa đâu
Hễ là quan phải sang giàu
Tham lam vô độ giành nhau chức quyền
Nền kinh tế phải đảo điên
Người dân phải chịu liên miên khốn cùng
Kẻ gian gấp bội người trung
Quan gian chức trọng vẫy vùng khắp nơi
Niềm tin cạn kiệt tơi bời
Lòng dân rời rã đến hồi bất an
Lần này kỷ luật các quan
Bấy nhiêu là đã vô vàn rồi chăng
Chỉ là phần nổi tảng băng
Còn vô số kể biết răng mà lần
Người dân mãi nghĩ phân vân
Chắc còn mắc mớ nên rằng chưa khui
30/7/2019
Tú Sụn
* Tại phiên họp 16 vừa qua, Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống tham nhũng cho biết, từ đầu năm đến nay, có 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (cả đương chức và nghỉ hưu) bị kỷ luật. Trong đó, có 3 nguyên Thứ trưởng và 4 Thứ trưởng.