ĐU ĐÚ ĐÙ ĐŨ ĐỦ…

Ảnh: Sưu tầm


ĐU ĐÚ ĐÙ ĐŨ ĐỦ…
Giáo sư tiến sỹ nhận tiền tươi
Soạn sách giáo khoa thấy mắc cười
“Đú đũ đu đù… thì hiểu dễ
Đụ thì nào biết…, chắc mười mươi”*
Thầm thương con trẻ chưa từng trải
Thấy khổ thầy cô mãi hổ ngươi
Giáo dục gì đây xin thử hỏi
Mai kia đủ sức để làm người?
15/10/2023
Tú Sụn
* Đối lưu thuỷ