CHỈ TẠI LÒNG QUAN

Ảnh: Sưu tầm


CHỈ TẠI LÒNG QUAN
Thiệt thòi khổ ải thảm dân tôi
Miền núi vùng cao kể cạn lời
Trường trạm đơn sơ vì hẻo lánh
Điện đường tạm bợ bởi xa xôi
Thiếu cơm trường diễn cầm lòng vậy
Rách áo bốn mùa chấp nhận thôi
Cũng chỉ gian tham vơ vét sạch
Lòng quan ý Đảng cứ chia rời
17/6/2022
Tú Sụn