THU CA

Ảnh: Sưu tầm


Mỗi độ thu về nhung nhớ thêm
Chờ em trăng ngã bóng bên thềm
Rưng rưng giọt nhớ đầu cành lẻ
Man mác sợi buồn cuối thôn đêm
Than thân bạc bẽo bình sinh trọn
Trách phận nhỡ nhàng số kiếp lem
Thu cũ thu này rồi thu nữa
Mãi mãi là thu không có em
20/3/2018
Tú Sụn