THANH TRA MÈ NHEO

Ảnh: Sưu tầm


Bây giờ các loại thanh tra
Mè nheo vòi vĩnh như là trẻ con
Còn trời còn nước còn non
Còn thanh tra để mà còn đòi ăn
Người dân vốn đã khó khăn
Chung chi đút lót gia tăng từng ngày
Thanh tra doanh nghiệp ăn dày
Giao thông vận tải lót tay ven đường
Thanh tra giáo dục, nhà thương
Và nhiều loại khác cũng thường giống nhau
Bảo kê trước nhận bì sau
Làm ăn giờ phải chịu đau ngấm đòn
Còn trời còn nước còn non
Còn thanh tra để phải còn chung chi
Lỗi thì bỏ, chỉ phạt bì
Thanh tra như thế ích gì cho dân
Biện pháp để đủ và cần
Chọn người đạo đức loại dần kẻ gian
Khi giao quyền lực cho quan
Nhất quyết chọn mặt gởi vàng mới yên
9/12/2018
Tú Sụn