DƯ LUẬN VIÊN

Ảnh: Sưu tầm


Chuyên viết lời tục tiểu
Chuyên xảo trá nhiễu nhương
Chuyên nói trái thành phải
Đến tháng được lãnh lương
10/1/2020
Tú Sụn