ĐIẾNG LẮM THÔI

Ảnh: Sưu tầm


ĐIẾNG LẮM THÔI
Vào tù cả đám lệ tuôn rơi
Ăn cắp xăng dầu thế mới ôi
Thanh toán mánh mung nâng khống tất
Chi tiêu lươn lẹo trót chia rồi
Bỏ tù tướng tá đau nhiều lắm
Cách chức sỹ quan điếng lắm thôi
Quân đội được rèn sao thế nhỉ
Còn đâu danh dự của bao thời
27/6/2022
Tú Sụn