DỐT NÁT

Ảnh: Sưu tầm


DỐT NÁT
Thi hành nhiệm vụ kiểu trời ơi
Sớm tối cắp ô vẫn tuyệt vời
Trình độ chưa cao vì học giả
Khả năng có hạn ắt làm tồi
Điều hành bỏ mặt, toàn đồ láo
Lãnh đạo dựa vào chỉ cái tôi
Trì trệ nguyên nhân quan dốt nát
Nhiêu khê dân chúng phải tàn đời
16/6/2022
Tú Sụn