HIỆP HỘI NHÀ VỆ SINH

Ảnh: Sưu tầm


Vừa nghe tên hội mắc cười
Nói phắt ra để mọi người dễ nghe
Văn hoa chi nữa vậy hè
Cầu tiêu, hố xí! Văn vè mà chi
Lần đầu có hội như ri
Vừa lo vừa sợ, lấy gì để nuôi
Bánh ngân sách đã teo rồi
Bày thêm ngữ hội lôi thôi đủ điều
Những hội cũ, mỗi năm tiêu
Mười mấy ngàn tỷ chưa nhiều hay sao
Toàn là hiệp hội tào lao
Vô ích, vô nghĩa tiền nào cho bưa
Chức năng hội đã bị thừa
Tuyên truyền…hướng dẫn đã xưa lắm rồi
Bày ra để đó ngồi chơi
Quyền thì không có, lệnh thời ai nghe
Thế nên xin tặng câu vè:
“Lẳng lặng mà nghe chúng nó làm
Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam
Lạ đời, duy nhất trên thế giới
Có tiền, gọn nhẹ thấy mà ham
9/11/2018
Tú Sụn