NÓNG MỪNG MÀ CÒN KÊU

Ảnh: Huỳnh Thâm

Thời trẻ hễ nghe nói nóng mừng
Bây giờ nghe nóng chớ thèm ưng
Râm trời cũng thiết thêm bồn lạnh
Nắng hửng lại cần có cái dừng
Rét ghét quàng vô đồ khó chịu
Nóng mừng cởi hết thứ dễ cưng
Bốn lần phải tắm từng lần một
Đệ nhất Huỳnh Thâm chứ chẳng chừng
2/8/2021
Tú Sụn
P/s Chọc Huỳnh Thâm tí cho vui